Privacy Statement

Privacy Statement

Versie 31 mei 2018

Inleiding

In dit Privacy Statement legt Yoga Moves uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens. Yoga Moves is een handelsnaam van mevrouw Hilary Brown en zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30171870. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van Yoga Moves en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van Yoga Moves. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met Yoga Moves via contact@yogamoves.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van Yoga Moves, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Yoga Moves. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (niet verplicht veld)
 • Reden voor bezoek van de studio (niet verplichte veld)

Gegevens die additioneel worden verwerkt ten behoeve van de abonnementen:

 • Postcode en plaats
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Uw gegevens worden door Yoga Moves zorgvuldig verwerkt. Yoga Moves houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij Yoga Moves achter. Yoga Moves verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf aan Yoga Moves bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. Yoga Moves zal deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan Yoga Moves. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Yoga Moves draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover per mail bericht. Indien noodzakelijk, staat het Yoga Moves vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

Yoga Moves wijst u erop dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Yoga Moves verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en/of als u het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Yoga Moves onder andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres.

De informatie die u bij Yoga Moves achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij Yoga Moves achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

Yoga Moves verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van de gevraagde dienst.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over toekomstige diensten
 • Het afhandelen van uw betaling

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Yoga Moves verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

Yoga Moves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert Yoga Moves eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

De websiteyogamoves.nl plaats cookies. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd door de website. Cookies zijn een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Yoga Moves in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan.

U kunt in uw webbrowser ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen.

Uw persoonsgegeven en derden

Yoga Moves verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Yoga Moves een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Yoga Moves daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven.

Daarnaast mag Yoga Moves ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Yoga Moves vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclamedoeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

Yoga Moves biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

Yoga Moves zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Yoga Moves worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Yoga Moves is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Yoga Moves behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.