Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Begripsomschrijving

Yoga Moves –
de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yoga Moves B.V en Yoga Moves Hot B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties

Student –
de wederpartij van Yoga Moves die deelnemen aan een door Yoga Moves verzorgde workshop, cursus of opleiding.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Moves als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yoga Moves uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Yoga Moves is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.2 Om gebruik te kunnen maken van de gereduceerde u-pas- en studenten­tarieven dient de student in het bezit te zijn van een geldige u-pas of studentenkaart.

4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Yoga Moves verleent geen restitutie op leskaarten.

4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Yoga Moves desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Yoga Moves zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

Artikel 5 – Workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Yoga Moves aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.2 Student kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.3 Yoga Moves behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6 – Yoga Moves docentenopleidingen

6.1 Om toegelaten te worden tot de docentenopleidingen van Yoga Moves dient de student te voldoen aan de toelatingseisen, die door Yoga Moves worden bepaald en die per docentenopleiding kunnen verschillen.

6.2 Student kan de docentenopleiding uitsluitend volgen, als voor aanvang van de opleiding het volledige lesgeld is voldaan.

6.3 Yoga Moves behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de docentenopleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 7 – Annulering

7.1 Annulering van workshops, cursussen en docentenopleidingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Yoga Moves heeft bereikt. Gereserveerde lessen kunnen tot 6 uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van de leskaart in rekening gebracht. Prenatale lessen kunnen 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden.

7.2 Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is student volledige betaling verschuldigd.

7.3 Annulering van een docentenopleiding heeft de volgende consequenties:
–  Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de opleiding wordt 10% van de opleidingskosten (met een maximum van € 100,00) in rekening gebracht.

– Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

– Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

– Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Artikel 8 – Nakoming Yoga Moves

8.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Yoga Moves tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat student de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.

8.2 Yoga Moves behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van de student te weigeren voorafgaand aan de start van een cursus, workshop of opleiding.

8.3 Yoga Moves heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of opleiding verhinderen of verstoren, of als hun gedrag de ethische richtlijnen van Yoga Alliance overschrijdt, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.

8.4 Yoga Moves kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 9 – Prijs en betaling

9.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

9.2 Yoga Moves is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan student door te berekenen.

9.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Yoga Moves op te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

9.4 Bij niet tijdige betaling binnen de in 9.3 genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval student over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5 Alle kosten van invordering van het door student verschuldigde bedrag zijn voor rekening van student, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yoga Moves liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yoga Moves uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft Yoga Moves het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yoga Moves.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Voor student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Yoga Moves uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Yoga Moves.

11.2 Ingeval Yoga Moves jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

11.3 Yoga Moves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.

11.4 Yoga Moves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

11.5 Door Yoga Moves verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
11.6 Student vrijwaart Yoga Moves voor aanspraken van derden. Student zal personeelsleden van Yoga Moves, door Yoga Moves ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Yoga Moves, heeft Yoga Moves het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Yoga Moves in een dergelijk geval.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Yoga Moves het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 14 – Special Terms when signing up for  yoga holiday

14.1 Cancellation Policy for Yoga Holidays

Cancellation of the yoga holiday by a participant must be in writing (contact@yogamoves.nl).
The date of the notification of the cancellation will be used to determine the amount of the admin fee and refund.
If the traveler decides to cancel his/her trip to the following  administration/cancellation fees will apply.

  • 8 or more weeks before start date: 25%
  • 4-8 weeks before start date:  35%
  • 2-4 weeks before start date: 60%
  • within 2 weeks before start date: no refund – sorry

Transfers to other programs are not permitted. And no refunds will be made for failure to attend or to complete the retreat. In all other cases refunds will be processed after the retreat ends.

Yoga Moves reserves the right to cancel within 4 weeks for insufficient attendance. Refunds will be made in full in case of insufficient registrations. If the retreat is cancelled, for whatever reason, Yoga Moves can not be held liable for any damages. When you book your own flight or late booking, you are also responsible for taking out cancellation insurance, which also covers the risk when a trip is canceled by the tour/event operator.
14.2  Limitation of Liability
Yoga Moves cannot be responsible nor liable for any injury, loss or damage of property, obligations derived from travel arrangements, or disruption of program due to circumstances beyond the control of Yoga Moves.

All travel including pick up from the airport or taxis or other arrangements are not the responsibility of Yoga Moves. Yoga Moves is acting as a coordinator and a supplier of the yoga and writing program. Travel, food, accommodations are supplied and managed by the retreat center itself. Any injuries due to participation in the yoga & writing program are the responsibilities of the participant.

14.3  Health Conditions:
If you have any health conditions please make sure you have sufficient information from your doctor for safe management of that condition. In addition we require that you inform us of said conditions as part of your application.

14.4  Local circumstances (weather, politics, cultural norms) can impact your travel experience before or during your trip. Such changes in the itinerary may result in routes, excursions, accommodation and local transport differ from those indicated in the publication. Yoga Moves and its partners will try, in this case offer alternatives that allow as much as possible the nature of the trip intact. These amendments will have no impact on the fees, unless otherwise agreed, nor will the traveler on these grounds have a claim for compensation against Yoga Moves or the retreat center.

15.5  Right of Portrait
Participant grants permission in advance to the organizer for disclosure of taken pictures, videos and other materials in which the Participant is visible during or around the retreat.  If there are plausible objections to this portrait right, then the Participant can send a written objection or email an objection to the organizer.

versie november 2016